Akreditované kurzy

Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Nejdřív střecha

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, který realizuje pan Vojtěch Sedláček a NADĚJE. Díky projektu mohou náš azylový dům využívat až na dva měsíce i rodiny zcela bez prostředků. Více na nejdrivstrecha.cz 80

VzděláváníNabídka akreditovaného kurzu „Jsem OK jsi OK

Pro koho je určen: Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Obsah programu: R-Mosty z.s. pořádají akreditovaný program nabízející témata: psychohygiena, stresové situace a práce, komunikace pracovník a klient, využití transakčního modelu pro pomáhající profese, životní situace osob v sociálním vyloučení, kultura chudoby, generační chudoba a uzavřený svět ghetta v ČR, sociokulturní specifika Romů.

Motto programu: Celý kurz je zaměřen na přijetí autentického vztahu pracovníka k sobě, k nastavení a respektování partnerské úrovně mezi pracovníkem a klientem, znalostí a respektováním odlišností na straně pracovníka i klienta.

Proto je důležité, aby co nejčastěji platilo během Vaší náročné práce: JSEM OK, JSI OK.

 • Program Jsem OK, jsi OK je akreditován MSPV č. 2016/1170-SP/VP
 • Rozsah programu: 16 výukových hodin (2 výukové dny po 8 hodinách)
 • Cena programu: 3000 Kč pro účastníka
  (za program + materiály pro účastníka, v případě 10 a více účastníků z jedné organizace je cena 2 500 Kč za účastníka)
 • Počet účastníků na programu: min. 8 osob – max. 14 osob
 • Místo realizace: Program je realizován ve vzdělávacích prostorech KCH - KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ, Husitská 74, Praha 3 - Žižkov 130 00, viz: www.husitska.eu (nebo po dohodě lze realizovat v prostorách klienta s připočtením cestovní nákladů)
 • Program je ukončen získáním Osvědčení o absolvování.
 • Pro objednávku programu: poptávkový formulář na konci této stránky

Co program Jsem OK, jsi OK, nabízí:

Nabídne účastníkům seznámení a porozumění mechanismu vzniku, trvání a zvládání stresové (zátěžové) reakce organizmu na obtížné, krizové pracovní i osobní situace (model GAS). Představí Vám standardní postupy komunikace, účinné metody psychohygieny pro pracovníky v pomáhajících profesích. Nabídne Vám způsob vzájemné komunikace mezi pracovníkem a klientem z pohledu transakční analýzy (E. Berneho). Vyzkoušíte si efektivní relaxační a autogenní cvičení použitelné v rámci každodenní praxe. Nabídneme Vám základy autentické komunikace a reflexe svých možností a hranic, coby základní přístup mezi pracovníkem a klientem.

Představí účastníkům unikátní pohled a zkušenosti v rámci sociokulturních specifik Romů, odlišný vztah romských rodin k institucím a jaký to má vliv v rámci sociálního systému ČR. Rozborem modelových příkladů představí odlišné pojetí dané situace z pohledu klienta, pracovníka, instituce, komunity. Představí co, znamená kultura chudoby a mezigenerační přenos chování v rámci života v „ghettu“ a co jsou faktory, jak se z této situace vymanit. Nabídne naše pojetí mezi kontrolou a pomocí v rámci sociokulturních specifik Romů v kontaktu s institucí (sociální službou, sociální prací).

Máte zájem o realizaci programu Jsem Ok, jsi OK?


Nabídka dvoudenního semináře pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských dětí

R-Mosty, z.s. pořádají akreditované semináře pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských žáků. Už nyní je možné se přihlásit do dvoudenního intenzivního kurzu, který se bude tentokrát konat v Trutnově

Čas: 23.-24.září 2013

Místo konání: ZŠ Turnov, Sobotecká 242

Cena: Seminář je hrazen projektem, který podpořilo MŠMT ČR. Vybíráme pouze příspěvek kofinancování ve výši 200,- Kč na jednoho účastníka.

Kapacita semináře: maximálně 15 účastníků

Cílem kurzu je poskytnout učitelům, kteří se setkávají nebo mohou setkávat s romskými žáky informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci některých romských rodin a příkladech dobré praxe a inklusivních metod práce s romskými žáky. Seminář dává také prostor pro navázání těchto informací na konkrétní zkušenosti pedagogů a pro otevřenou interaktivní diskusi nad jednotlivými souvisejícími tématy. Na semináři budou též prezentovány a zdarma distribuovány inovativní didaktické pomůcky pro práci s romskými dětmi.


Nabídka dvoudenního semináře pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských dětí

R-Mosty, o.s. pořádají akreditované semináře pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských žáků. Už nyní je možné se přihlásit do dvoudenního intenzivního kurzu, který se bude na konci srpna konat nedaleko západočeské Toužimi.

Čas: 29. - 30. srpna 2011

Místo konání: Biofarma Belina, obec Nežichov, okres Toužim

Cena: Seminář je hrazen projektem, který podpořilo MŠMT ČR. Vybíráme pouze příspěvek na ubytování a stravu ve výši 100,- Kč na jednoho účastníka.

Kapacita semináře: maximálně 15 účastníků

Tématické bloky semináře:

 • Kulturně-historické zázemí romských žáků (romská historie, zvláště novodobá, v souvislostech – rozdělení romských skupin, základní pojmy (Rom/ Cikán/ gadžo, atd.), vliv historie na utváření osobní i skupinové identity a postojů ke společnosti a jejím institucím, včetně školy). Lektoři: Mgr. Radka Steklá, David Tišer.
 • Mluvčí romštiny nebo romského etnolektu češtiny v českém jazykovém prostředí (základní seznámení s gramatickou a jazykovou strukturou romštiny, problematika romského etnolektu češtiny, problematika bilingvismu, neúplné jazykové směny, podoby lexikálních a gramatických přenosů z romštiny do češtiny a jejich vliv na mluvený projev dítěte, možné omyly při diagnostikách SPU romských žáků, problematika sociální a mentální zaostalosti, metody a možnosti odbourávání problémů s češtinou u romských dětí). Lektoři: Mgr. Radka Steklá, David Tišer.
 • Kulturní specifika – tradice/současnost/vliv socioekonomických faktorů (výchova dětí v romské rodině, postavení jednotlivých členů rodiny, normy chování a další aspekty „romství“ mezi tradicí a současností. Vliv sociokulturního zázemí na vztah romských rodin ke škole jako instituci). Lektoři: Mgr. Radka Steklá, David Tišer.
 • Problémy některých romských žáků v MŠ a ZŠ a možný podíl školy na jejich řešení (prezentace zkušeností pedagogů, kteří dlouhodobě pracují s romskými dětmi, sdílení doporučení a metod, příklady dobré praxe). Lektor: Mgr. Vlasta Geryková.
 • Exkurze do romské lokality Dobrá Voda u Toužimi (prezentace projektů komunitní sociální práce společnosti Český Západ, prezentace principů pedagogiky Marie Montessori, příklady dobré praxe).

Materiály: Účastníci dostanou písemné podklady (sylaby) ke všem blokům kurzu a také inovativní didaktické pomůcky: dvojjazyčný komiks o romské historii, bannery se světově proslulými romskými osobnostmi a jazykové bannery, postihující typické projevy romského etnolektu češtiny. Ke všem materiálům proběhne výklad k jejich praktickému využití.


ESF OPPA - Dne 1. 7. 2013 jsme společně se ZŠ Havlíčkovo náměstí zahájili projekt Páté patro - vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání.

JHlavním cílem projektu je inkluze romských žáků a studentů do hlavního vzdělávacího proudu. Chceme na základě vyzkoušených postupů uvést do života postupy pokročilé, které věříme, že se ujmou jako funkční. Inkluze romských žáků a studentů musí probíhat ruku v ruce s jejich vnitřní motivací a vlastní psychikou, motivací jejich rodiny a také s jejich sociálním prostředím a momentální sociální situací. V neposlední řadě chce projekt také vytvořit modelový příklad toho, že si tyto aspekty uvědomí i pedagogové středních škol a učilišť a přizpůsobí jim režim na své škole (prevence šikany a diskriminace spolužáků, individuálnější přístup k romským učňům a studentům, pochopení některých sociokulturních specifik). Projekt chce také uchopit jako podpůrný prvek rodiče žáků a studentů. U žáků nám zejména jde o dobrý výběr a hlavně udržení středního vzdělání, u středoškoláků pak o aktivnější přístup ke studiu, udržení, zvládnutí státní maturity a potažmo i přípravu na další stupeň vzdělání nebo výběr dobrého povolání v kombinaci s dalším vzděláváním formou např. jednorázových nebo dlouhodobějších kurzů. Společným cílem je, aby žáci a studenti získali ke studiu kladný vztah a chápali jej jako chtěnou cestu k získání dobrého a kvalifikovaného pracovního místa. R-Mosty mají v projektu na starosti vzdělávání a supervizi pedagogů školy,a také doučování a pracovní stáže žáků a studentů u externích společností (firem, institucí..). Projekt navazuje na předchozí společný OPPA počin, kterým bylo Poradenské centrum pro Prahu 3.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem „Praha a EU: Investujeme do Vaší budoucnosti“


R-mosty vydaly za podpory Rady vlády ČR pro národnostní menšiny výukové bannery pro práci s romskými dětmi

bihariR-Mosty v roce 2010 vydaly další didaktické materiály pro romské žáky základních škol. Jde o dvě série velkoplošných vizuálních bannerů, první prezentují ve formátu A2 sedm romských osobností světového významu, druhá série se na pěti plochách věnuje problematice romského etnolektu češtiny. Materiály jsou určeny pro instalaci na zdech školních chodeb či učeben. Je možné s nimi ve výuce aktivně pracovat, zejména v hodinách dějepisu, občanské výchovy a českého jazyka.

Bannery s romskými světovými osobnosti obsahují nejen portréty, ale také důležité informace ze života světově význačných Romů. Dozvíte se na nich o romských spisovatelích, umělcích, hudebnících osobnostech nebo třeba o Romovi, který významně zasáhl do historie římskokatolické církve. Druhou složkou série jsou inovativní velkoplošné bannery, které srovnávají romský a český jazyk a fixují správnou podobu českých a romských gramatických jevů. Jejich cílem je omezovat vliv tzv. romského etnolektu češtiny na jazykové kompetence dětí. Romský etnolekt češtiny je specifickou a v podstatě nežádoucí jazykovou formou, která je typická pro mnoho romských žáků i dospělých. Vzniká směšování romštiny, která je dodnes v romské společnosti živým komunikačním kanálem, s češtinou. Výsledkem tohoto kalkování je vysmívaná forma jazykového projevu, která romské žáky znevýhodňuje jak ve školním prostředí tak v budoucím životě (na trhu práce, i v běžném společenském styku). Bannery jasně popisují některé typické projevy etnolektu, s cílem utřídit jejich správnou podobu v češtině a v romštině.

Bannery o romském etnolektu češtiny a o významných romských osobnostech ideově navazují na komiks o romské historii, jehož první edici vydaly R-Mosty už v roce 2008 (re-edice 2010). V případě vašeho zájmu vám tyto materiály můžeme poskytnout.

Projekt byl podpořen z programu na podporu Charty etnických či menšinových jazyků Úřadu vlády ČR.Komiks o romské historii, re-edice 2010

komiksV rámci projektu Multikulturalita (MŠMT ČR) vydaly R-Mosty, o.s. v roce 2008 dvojjazyčný komiks romské historie, který slouží jako paralelní zdroj informací k výuce dějepisu na základních školách.

Autorem je tým pracovníků R-Mosty, o.s., zejména pak Adam Pospíšil. Graficky komiks ztvárnila Lucie Lomová. V roce 2010 byla vydána pro velký zájem re-edice, která byla doplněna o jazykové korektury romského textu, galerii a další pestré texty a fotografie. Re-edice komiksu je hrazena z dotace Rady vlády pro národnostní menšiny ČR.Aktuality vzdělávání

Vzdělávací program Jsem OK, jsi OK

31. 7. 2018

Program Jsem OK, jsi OK byl v roce 2017 již dvakrát realizován:

 • Termíny: 15. – 16. června 2017 a 7. – 8. září 2017
 • Místo konání: R-Mosty, z.s., Blahoslavova 4, Praha 3 (červen) a GŘ ÚP, Dobrovského 25, Praha 7 (září)
 • Cena: Program byl realizován v rámci pilotního testování pro pracovníky ÚP ČR
 • Účastníci programu: obou programů se účastnily pracovníci a pracovnice KoP ÚP, Krajské pobočky ÚP Praha, GŘ ÚP ČR. (celkem 11 osob červen, 10 osob září)
 • Kapacita programu: maximálně 14 účastníků

Co program Jsem Ok, jsi OK, nabízí:

Nabídne účastníkům seznámení a porozumění mechanismu vzniku, trvání a zvládání stresové (zátěžové) reakce organizmu na obtížné, krizové pracovní i osobní situace (model GAS). Představí Vám standardní postupy komunikace, účinné metody psychohygieny pro pracovníky v pomáhajících profesích. Nabídne Vám způsob vzájemné komunikace mezi pracovníkem a klientem z pohledu transakční analýzy (E. Berneho). Vyzkoušíte si efektivní relaxační a autogenní cvičení použitelné v rámci každodenní praxe. Nabídneme Vám základy autentické komunikace a reflexe svých možností a hranic, coby základní přístup mezi pracovníkem a klientem.

Reference od účastníku programu Jsem Ok, jsi Ok:

"Školení bylo velmi přínosné. Atmosféra při školení byla uvolňující. Na školení se dalo otevřeně mluvit. Určitě bych podobné školení ráda v budoucnu absolvovala znovu." Jana

"Tento program považuji za dosud nejzdařilejší, na který jsem byla od ÚP vyslána. Velmi kladně hodnotím přístup lektorů, i všech ostatních  – byli velmi vstřícní, ochotní a pozitivně naladění. Dále se mi velmi líbilo ladění celého programu, který byl veden  uvolněnou formou, a bral ohledy na naše potřeby. Tento program mi nepřinesl nové informace, ale spíše nový náhled na profesi a jakýsi „restart“, kdy má člověk možnost se zamyslet nad tím, jak svou profesi doteď vykonával, co by měl změnit, co například zlepšit atd. Především nám podle mého názoru kurz dodal klid k zamyšlení a bilancování.  Kurz mohu jednoznačně  doporučit." Tereza

"Pozitivně hodnotím vysokou odbornou úroveň znalostí a zkušeností lektorů, ale i způsob prezentace, která zaručila mou pozornost po dobu celého programu. Získala jsem mnoho znalostí a poznatků, které využiji v pracovním i v osobním životě. Oceňuji poskytnuté materiály. Velmi dobře organizačně zajištěné. Nemohu nic vytknout." Jana

Pokud máte zájem o realizaci programu "Jsem Ok, jsi OK", vyplňte prosím formulář níže, budeme Vás kontaktovat:


Končí antistigmatizační projekt

14. 3. 2018

Končí antistigmatizační projekt

V dubnu ukončíme antistigmatizační projekt podpořený v letech 2017 a 2018 Nadací ČEZ. Díky tomuto projektu jsme se podíleli na dvou velkých pražských PR akcích, které prezentovali v rozumném světle překážky dětí vycházejících z ohrožených rodin nebo z dětských domovů (Dobročinný bazar na Náměstí Míru a listopadová Řeka přání). Dále jsme v říjnu uspořádali pobyt pro pěstounské rodiny ve Strážovicích u Zvíkova a během roku poskytli téměř dvě stovky hodin terapií pěstounům i dětem. Desítku pracovníků v pomáhajících profesích jsme provedli seminářem o sociokulturních specifikách romských dětí. Děkujeme všem našim odborným partnerům i Nadaci ČEZ za podporu!


R-Mosty nabízí kurz o sociokulturních specifikách romských žáků

2. 11. 2015

R-Mosty nabízí kurz o sociokulturních specifikách romských žáků

Akreditovaný kurz pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských žáků, je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky, pro kontaktní pracovníky sociálních služebách, pro pracovníky pedagogicko - psychologických poraden a pro další profese, které při své práci přicházejí do kontaktu s Romy. Realizátorem je renomovaná organizace R-Mosty, specializující se na poskytování sociálních služeb a akreditovaného vzdělávání. Kurz poskytuje informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci a pomocí interaktivní diskuse osvětluje některé zažité stereotypy a nedorozumění, která v kontaktech mezi Romy a majoritou vznikají. Seminář je realizován již pět let a za dobu jeho existence jím prošlo přes 450 účastníků. Nabízíme možnost se kurzu ZDARMA zúčastnit v termínu 12. a 13. listopadu 2015 v Praze. Účastníkům je možné proplatit ubytování i cestovné. Během kurzu je zajištěno občerstvení. Na semináři budou prezentovány a distribuovány inovativní didaktické pomůcky pro práci s romskými dětmi. Lektory semináře jsou romisté Mgr. Barbora Šebová a Bc. David Tišer a expertka na inkluzivní vzdělávání a ředitelka ZŠ Kopřivnice Mgr. Vlasta Geryková. Další informace najdete na http://www.r-mosty.cz/akr-sem. Zájemci se mohou hlásit E-mailem na adam@r-mosty.cz nebo telefonicky na číslo 725 345 594 – Adam Pospíšil. Maximální kapacita je 20 osob. Harmonogram kurzu: čtvrtek 12.11. 9:00 - 9:30 prezence, občerstvení 9:30 – 12:30 romská historie s důrazem na česko - slovenský kontext a její vazby na současné fenomény 12:30 – 13:30 pauza na oběd, možnost připojení k internetu 13:30 – 15:30 romština a romský etnolekt češtiny a jejich vliv na školní úspěšnost romských dětí 15:30 evaluace a závěr prvního dne pátek13.11. 8:00 – 8:30 občerstvení 8:30 - 11:30 sociokulturní specifika romských žáků, úskalí a možnosti spolupráce s romskými žáky a jejich rodinami 11:30 – 12:30 pauza na oběd, možnost připojení k internetu 12:30 – 15:00 příklady dobré praxe při práci s romskými žáky, proinkluzivní přístup školy jako instituce, inovativní prvky ve vzdělávání romských žáků 15:00 evaluace a závěr kurzu Projekt je financován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České Republiky. Kurz má akreditaci v rámci systému DVPP, takže se pedagogům započítává do povinného vzdělávání.


Akreditovaný kurz o sociokulturních specifikách romských žáků

27. 5. 2015

Akreditovaný kurz o sociokulturních specifikách romských žáků

R-Mosty pořádají v termínu 27. a 28. srpna další běh kurzu, který je nepostradatelný pro všechny pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a rodinami. Jedná se o výjezdní, intenzivnější variantu kurzu. Koná se na Biofarmě Belina v obci Nežichov nedaleko západočeské Toužimi a účastníci mají placený pobyt, stravování i dopravu. Cílem kurzu je poskytnout informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci Romů, ale také vytvořit prostor pro navázání těchto informací na konkrétní zkušenosti účastníků a pro otevřenou interaktivní diskusi nad jednotlivými souvisejícími tématy. Tento akreditovaný kurz je realizován již šest let a za dobu jeho existence jím prošlo přes 350 pedagogů, asistentů pedagoga a dalších pracovníků, zejména z oblasti sociálních služeb, nízkoprahových klubů, sociálních a školských odborů a pedagogicko psychologických poraden. Kurzisté dostanou inovativní materiály pro práci s romskými dětmi a získají základní vhled do ne zcela známých metod pedagogické práce, jako je např. kinestetický výchovný styl nebo pedagogika Montessori. Seminář bude realizován prostředí divoké západočeské přírody v útulném prostředí biofarmy (info na http://www.biofarmabelina.cz/). Účastníci mají hrazený pobyt v útulném penzionu přímo na farmě a zdarma je také kompletní stravování. Kursisté platí pouze poplatek 200,- kč na spolufinancování pobytu. Cestovné je taktéž možno proplatit. Během semináře proběhne exkurze do romské lokality Dobrá Voda u Toužimi, kde působí sdružení Český západ. Toto sdružení je realizátorem výjimečně úspěšných, revitalizujících projektů v zapadlých romských lokalitách na Toužimsku a Tepelsku. Na semináři budou prezentovány a distribuovány inovativní didaktické pomůcky pro práci s romskými dětmi. Lektory semináře jsou romisté Mgr. Barbora Šebová a David Tišer a expertka na inkluzivní vzdělávání a ředitelka ZŠ Kopřivnice Mgr. Vlasta Geryková. Další informace najdete na www.r-mosty.cz. Hlásit se je možné mailem na adam@r-mosty.cz nebo telefonicky na číslo 725 345 594. Maximální kapacita je 15 osob. Projekt je financován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České Republiky.
Kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi

14. 1. 2015

Kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětm

R-Mosty budou i v roce 2015 realizovat několik běhů akreditovaného kurzu pro pedagogy a další pedagogické pracovníky, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských žáků. Cílem kurzu je poskytnout učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům (pracovníci NZDM, pedagogickopsychologických poraden, odborů školství apod.), kteří se setkávají nebo mohou setkávat s romskými žáky informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné situaci některých romských žáků a jejich rodin a příkladech dobré praxe. V rámci kurzu vzniká prostor pro navázání těchto informací na konkrétní zkušenosti pedagogů a pro otevřenou interaktivní diskusi nad jednotlivými souvisejícími tématy. Součástí je také prezentace inovativních pedagogických metod s prvky kinestetického učebního stylu, který se osvědčuje v praxi s romskými dětmi. Důležitým prvkem kurzu je nabídka opatření, které otevírají možnosti lepší spolupráce mezi školou a romskými rodinami a zlepšují vztah romských žáků k pedagogům a škole obecně. Účastníci dostanou písemné podklady (sylaby) ke všem blokům kurzu a také inovativní didaktické pomůcky - dvojjazyčný komiks o romské historii, bannery se světově proslulými romskými osobnostmi a jazykové bannery, postihující typické projevy romského etnolektu češtiny a další. Lektory kurzu jsou romisté Mgr. Barbora Šebová, Mgr. Radka Steklá a David Tišer a ředitelka základní školy v Kopřivnici Mgr. Vlasta Geryková. Časová dotace kurzu je 16 hodin, kurzovné se neplatí. V letních měsících bude realizována také výjezdní forma kurzu, spojená se zážitkovým programem, při které je hrazeno i ubytování a strava. Zájemci o kurz se mohou hlásit již nyní na adam@r-mosty.cz nebo telefonicky na tel: 725 345 594 (projektový manažer Adam Pospíšil). Více informací o kurzu najdete zde: http://www.r-mosty.cz/akr-sem (Nově v roce 2015 nabídneme i akreditované semináře Psychohygieny pro pedagogy, informace uvedeme na těchto stránkách nebo podáme na našich telefonních číslech)
Pořádáme další akreditovaný kurz o sociokulturních specifikách romských žáků

18. 6. 2014

Pořádáme další akreditovaný kurz o sociokulturních specifikách romských žáků

Chcete se ZDARMA zúčastnit akreditovaného kurzu, který je nepostradatelný pro všechny pedagogy a pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a rodinami? Využijte naší nabídky a přihlaste se na dvoudenní kurz Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků, který proběhne v termínu 25. a 26. srpna 2014 na Biofarmě Belina v obci Nežichov, nedaleko západočeské Toužimi. Realizátorem kurzu je renomovaná organizace R-Mosty, specializující se na poskytování sociálních služeb a akreditovaného vzdělávání. Cílem kurzu je poskytnout informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci Romů, ale také vytvořit prostor pro navázání těchto informací na konkrétní zkušenosti účastníků a pro otevřenou interaktivní diskusi nad jednotlivými souvisejícími tématy. Tento akreditovaný kurz je realizován již pět let a za dobu jeho existence jím prošlo přes 300 pedagogů a dalších pracovníků z oblasti sociálních služeb, nízkoprahových klubů, sociálních a školských odborů a pedagogicko psychologických poraden. Kursisté dostanou inovativní materiály pro práci s romskými dětmi a získají základní vhled do ne zcela známých metod pedagogické práce, jako je např. kinestetický výchovný styl nebo pedagogika Montessori. Seminář 25. a 26. srpna bude realizován prostředí divoké západočeské přírody v útulném prostředí biofarmy (info na http://www.biofarmabelina.cz/). Účastníci mají hrazený pobyt v útulném penzionu přímo na farmě a zdarma je také kompletní stravování. Kursisté platí pouze poplatek 200,- kč na spolufinancování pobytu. Cestovné je taktéž možno proplatit. Během semináře proběhne exkurze do romské lokality Dobrá Voda u Toužimi, kde působí sdružení Český západ. Toto sdružení je realizátorem výjimečně úspěšných, revitalizujících projektů v zapadlých romských lokalitách na Toužimsku a Tepelsku. Na semináři budou prezentovány a distribuovány inovativní didaktické pomůcky pro práci s romskými dětmi. Lektory semináře jsou romisté Mgr. Radka Steklá a David Tišer a expertka na inkluzivní vzdělávání a ředitelka ZŠ Kopřivnice Mgr. Vlasta Geryková. Další informace najdete na www.r-mosty.cz. Hlásit se je možné mailem na adam@r-mosty.cz nebo telefonicky na číslo 725 345 594. Maximální kapacita je 15 osob. Projekt je financován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České Republiky.


Akreditovaný kurz pedagog a sociokulturní specifika romských žáků v roce 2013

13. 2. 2013

Akreditovaný kurz pedagog a sociokulturní specifika romských žáků v roce 2013

S radostí oznamujeme, že v roce 2013 budou pokračovat kurzy pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských žáků. Do kurzu je možné zapojit jednotlivé pedagogické pracovníky nebo celý učitelský sbor jedné školy. Mohou se hlásit také kontaktní pracovníci nízkoprahových klubů, mateřských center, úředníci sociálních a školských odborů na obcích a krajích a další profese, které pracují s romskými dětmi a rodinami. Podrobné informace o kurzu najdete v sekci vzdělávání. Kontakt: Adam Pospíšil, adam@r-mosty.cz nebo tel: +420 222 581 241


Nabídka dvoudenního semináře pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských dětí

25. 9. 2012

R-Mosty, o.s. pořádají další akreditovaný semináře pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských žáků. Už nyní je možné se přihlásit do dvoudenního intenzivního kurzu, který se bude konat 3. a 4. prosince na biofarmě Belina v Nežichově nedaleko západočeské Toužimi. Seminář je zdarma, platí se pouze příspěvek na ubytování a stravu ve výší 200,- Kč na jednoho účastníka.

Cílem kurzu je poskytnout učitelům, kteří se setkávají nebo mohou setkávat s romskými žáky informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci některých romských rodin a příkladech dobré praxe a inklusivních metod práce s romskými žáky. Seminář dává také prostor pro navázání těchto informací na konkrétní zkušenosti pedagogů a pro otevřenou interaktivní diskusi nad jednotlivými souvisejícími tématy. Seminář bude realizován v příjemném prostředí divoké západočeské přírody v útulném prostředí biofarmy (www.biofarmabelina.cz). Účastníci mají možnost pobytu a stravování z produktů farmy zdarma. Součástí pobytu je večerní neformální program. Během semináře proběhne exkurze do romské lokality Dobrá Voda u Toužimi, kde působí sdružení Český západ (www.cesky-zapad.cz). Toto sdružení je realizátorem výjimečně úspěšných, revitalizujících projektů v zapadlých romských lokalitách na Toužimsku a Tepelsku. Na semináři budou též prezentovány a zdarma distribuovány inovativní didaktické pomůcky pro práci s romskými dětmi.KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .

Příspěvek na účet

Můžete podpořit naší činnost zasláním libovolné finanční částky na náš bankovní účet u České spořitelny 5034021339/0800. Předem Vám velice děkujeme!

Sociální sítě

� 2006�2023 R-Mosty, z.s. | Kontakty | Administrace | Na začátek stránky

UbiQue Webs